אויפשטעלן א נייע קאנטע אין די ארנאזיציע
Personalize
לאז אונז צוטיילן מיט אייך אונזערע ניסיונות וואס אונז האבן אריבער געגאנגען
אויפשטעלן א נייע קאנטע אין די ארנאזיציע
ווען איהר גייט אריבער בהצלחה די עשרטע טריט, דאן קען מען זאך העכערן און אריבער גיין צוזאמען אונזערע "ניינציג טעג פראגראם"