הילף פאר א צווייטן

drown

אויב ווייסט איר פון עמיצן פון אייערע נאנטע קרובים אדער חברים וואס איז מעגליך פארכאפט געווארן אינעם פינסטערניש פונעם אינטערנעט אדער אוממאראלישע אויפפירונגען, און ברויך הילף, קענען מיר אים שיקן אן אימעיל איבער אונזערע סערוויסעס און כלים וואס קענען גענוצט ווערן זיך צו העלפן. שרייבט צו אונז This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it מיט'ן אדרעס וואו צו שיקן די אימעיל.

מיר קענען זיי שרייבן אז זייער'ס א נאנטער פריינט וויל זיי העלפן, אדער (אויב איר האט מורא אז זיי וועלן אייך פארדעכטיגן אז איר האט זיך פארבינדן מיט אונז) קענען מיר מאכן אז די אימעיל זאל אויסזען ווי א קייט-אימעיל וועלכע ווערט ארומגעשיקט צו פילע מענטשן. ווי אויך קענען מיר בעטן אז מען זאל אויך ווייטער שיקן דעם אימעיל צו אלע אייגענע פריינט.