צו האבן צוטריט צו דעם בלאט דארפסטו האבן א GYE אקאונט. דרוק דא זיך אויפצושרייבן. אויב דו האסט שוין אן אקאונט, סיין דיך אריין אויבן פונעם בלאט.